**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

Ready.

10 PRINT "HAPPY NEW YEAR!!"
20 GOTO 10
RUN